Integritetspolicy
Mindforce Game Lab Fig Applikation

–> Privacy Policy App in English
–> Datenschutzerklärung App in deutscher Sprache
–> Politique de confidentialité de l’application en Français

Senast uppdaterad: 7 November, 2022

 1. Inledning

  1.1 Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur Mindforce Game Lab AB, org. nr 559132-9346, (”Mindforce”, ”vi”, ”vår” och ”oss”) behandlar dina personuppgifter när du registrerar dig, använder och interagerar med vår mobilspelapplikation Fig: A Playtient Journey (härefter refererad till som ”Fig”).

  1.2 Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. För att känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig att läsa igenom Integritetspolicyn, som kan komma att uppdateras från tid till annan. Du kan alltid hitta den senaste versionen av Integritetspolicyn på webbsidan https://mindforcegamelab.com/.

 2. Identitet och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

  2.1 Om inte annat anges i denna Integritetspolicy, är Mindforce personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som sker inom ramen för denna Integritetspolicy och därmed ansvarig för behandlingen av sådana personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och förordningar.

  2.2 Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Mindforce genom att skicka ett mail till info@mindforcegamelab.com eller via post på:

  Mindforce Game Lab AB
  Laboratorgränd 7
  931 62 Skellefteå, Sverige

 3. Integritetspolicyns omfattning
  3.1 Integritetspolicyn omfattar Mindforce behandling av personuppgifter som utförs när du registrerar dig för att använda Fig, och personuppgiftsbehandling som därefter utförs när du installerar, använder och interagerar med Fig. Integritetspolicyn omfattar även vår behandling av personuppgifter som utförs när en användare av Fig bjuder in dig som en teammedlem och väljer att dela sin användning av Fig med dig.

  3.2 Vänligen observera att denna Integritetspolicy inte gäller för produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part, som Mindforce inte äger eller kontrollerar, men som du kan komma att interagera med genom att använda Fig.

  3.3 Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, från vilka källor vi inhämtar dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, hur och med vem vi delar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

 4. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifterna?

  4.1 Generellt om vår personuppgiftsbehandling

  4.1.1 Vi behandlar dina personuppgifter på det vis och för de ändamål som redogörs för i tabellerna nedan under denna Punkt 4, och vi är ansvariga såsom personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i respektive tabell.

  4.1.2 För varje ändamål måste vi basera vår behandling på en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den specifika behandlingen, (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart, eller (iii) att vi har ett berättigat intresse (baserat på en intresseavvägning) till den specifika behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. I tabellerna nedan under denna Punkt 4 framgår den rättsliga grund som vi baserar vår behandling på, för respektive ändamål samt under hur lång tid vi kommer att behålla dina personuppgifter.

  4.1.3 Vänligen observera att vi inte är personuppgiftsansvariga för sådan personuppgiftsbehandling som sker lokalt på din enhet, då personuppgiftsbehandlingen inte delas med Fig.

  4.2 För att registrera dig som testanvändare av Fig

  Rättslig grund: Ditt samtycke. Vi kommer endast att behandla personuppgifterna om du har gjort en ansökan genom att svara på vårt formulär som du kan hitta på Intresseanmälan och därmed har samtyckt till att vi granskar och bedömer personuppgifterna i din ansökan.

  Ansökningsprocessen innehåller ett steg där du måste granska en separat samtyckesblankett, vilket är avgörande för att ansöka om att bli testanvändare. I samtyckesblanketten kan du läsa information om samtyckets omfattning och vårt ändamål med att behandla dina personuppgifter.

  Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed avsluta ditt deltagande som testanvändare, och vi kommer i sådant fall inte vidare inhämta eller på annat sätt behandla dina personuppgifter som baseras på ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen som baserats på ditt samtycke, innan detta återkallades.

  Lagringsperiod: Vi behandlar och behåller informationen i din ansökan till dess att vi har fattat ett beslut om huruvida du är lämplig att delta som testanvändare eller under en period av högst sex (6) månader, beroende på vilken tidpunkt som inträffar först. Om det visar sig att du inte är lämplig som testanvändare kommer de personuppgifter som lämnats i din ansökan att raderas omedelbart.

  4.3 För att skapa och hantera ditt användarkonto

  Rättslig grund: Fullgörande av avtal. Behandling av personuppgifter kopplade till ditt användarkonto är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra avtalsförpliktelser i Användarvillkoren och därmed tillhandahålla Fig till dig som har registrerat dig som användare.

  Lagringsperiod: Vi behandlar och behåller dina personuppgifter så länge avtalet är giltigt och i högst två (2) år därefter.

  Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ändamål, t.ex. om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer också behöva spara uppgifter under längre tid för att uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis gällande bokföring enligt bokföringslagen.

  4.4 För att följa användarens utveckling som teammedlem

  Rättslig grund: Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse är att kommunicera med dig eftersom du har blivit inbjuden och betrodd som en teammedlem av en användare av Fig.

  Lagringsperiod: Vi behandlar och behåller dina personuppgifter så länge du är inbjuden och kopplad som teammedlem till Fig-kontot, dock i högst ett (1) år från det att användarens licens till Fig-kontot gått ut.

  4.5 För att tillhandahålla Fig till dig för att förbättra din hälsa

  Rättslig grund: Ditt samtycke. Vi kommer endast att behandla personuppgifterna om du har registrerat ett användarkonto och lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina hälsouppgifter för att tillhandahålla Fig till dig.

  Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter till dess att du raderar ditt användarkonto, eller i högst två (2) år från det att du senast hade en aktiv licens till användarkontot.

  Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke genom att radera ditt användarkonto, och vi kommer i sådant fall inte vidare inhämta eller på annat sätt behandla dina personuppgifter som baseras på ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen som baserats på ditt samtycke, innan detta återkallades.

  4.6 För att förbättra funktionaliteten och upplevelsen av Fig

  Rättslig grund: Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse är att vidareutveckla och förbättra funktionaliteten och upplevelsen av våra produkter och tjänster, inklusive Fig.

  Lagringsperiod: Vi behandlar och behåller information om användares beteenden på Fig så länge informationen är nödvändig för att uppfylla ändamålet, dock i högst tre (3) år från insamlingen.

  4.7 Profilering

  4.7.1 För de ändamål som anges i Punkterna 4.5-4.6 analyserar Mindforce användningen av Fig för att ge dig som användare de mest relevanta funktionerna i Fig med hänsyn till ditt psykiska hälsotillstånd.

  4.7.2 Analys av användningen av Fig kan inkludera element av så kallad profilering. Profilering innebär behandling av dina och andra användares personuppgifter för att analysera aspekter av ditt beteende på och din användning av Fig. Vi kommer att behandla åtgärder som vidtas av dig i Fig, till exempel när du väljer att hoppa över eller skjuta upp en dospåminnelse. Mindforce använder inte profilering för att fatta beslut som väsentligen skulle påverka dig.

  4.8 Fullgöra rättsliga förpliktelser samt tillvaratagande av rättsliga anspråk

  4.8.1 Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt t.ex. lag eller annan författning som vi omfattas av eller domstols- eller myndighetsbeslut som kräver att vi behandlar uppgifter om dig.

  4.8.2 Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att du eller det företag du representerar, vi själva eller berörd tredje part ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, exempelvis vid förestående eller pågående tvist.

 5. Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

  5.1 Vi behandlar personuppgifter som samlas in direkt från dig eller från tredje part.

  5.2 Om du ger oss tillgång till din hälsodata enligt tabellerna ovan, kommer personuppgifter att samlas in från anslutna tredjepartskällor så som Apple Health. Vissa personuppgifter kommer därmed att samlas in via din enhets sensorer (som accelerometern som beräknar dina rörelser). Du har kontroll över vilka personuppgifter som lagras och nås mellan Fig och andra applikationer och du kan ändra dessa inställningar direkt i Fig eller i din enhet när som helst. Vi samlar inte in information om dig från någon tredje part såvida du inte tillåter oss att göra det.

 6. Vad händer om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter?

  Du behöver inte lämna de personuppgifter som vi har frågat om. Om du väljer att inte göra det kommer vi i många fall inte att kunna förse dig med Fig eller bästa möjliga upplevelse av Fig. Det är också möjligt att Fig’s funktionalitet begränsas och inte fungerar som du förväntar dig att den ska göra.

 7. Med vem delar vi dina personuppgifter?

  Åtkomst till dina personuppgifter är begränsad till personer som behöver åtkomst för de ändamål som beskrivs under Punkt 4 ovan. För att fullgöra ändamålen som är angivna under Punkt 4 ovan, kommer vi att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

  (a) Leverantörer. Vi använder oss av tredjepartsleverantörer för att hantera delar av vår verksamhet, till exempel för att lagra personuppgifter, i samband med din användning av Fig. När vi använder oss av leverantörer enligt denna punkt upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med Integritetspolicyn;

  (b) Affärspartners. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter som vi samarbetar med för att tillhandahålla och leverera produkter, lösningar eller tjänster och/eller tredje parter med vilka vi avser att utveckla och leverera nya eller förbättrade produkter, lösningar eller tjänster.

  (c) Andra på dina direktiv. Vi kan dela personuppgifter med andra på dina direktiv och/eller med ditt samtycke, till exempel med dina inbjudna teammedlemmar om du lägger till dessa på ditt användarkonto.

  (d) Myndigheter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till myndigheter (såsom Läkemedelsverket eller Skatteverket) när det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut.

 8. Skydd av personuppgifter hos Mindforce

  Vi använder administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, med hänsyn till karaktären på personuppgifterna och behandlingen, och de hot som behandlingen utgör. Vi arbetar ständigt med att förbättra dessa skyddsåtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra.

 9. Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

  Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen (”EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Om EU-kommissionen inte har beslutat att ett land som dina personuppgifter överförs till har en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter kommer vi att tillhandahålla en beskrivning av vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller vilken rättslig grund vi baserar överföringen på för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning. För information om huruvida vi överfört dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, vilka länder vi överfört dina personuppgifter till samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen, vänligen kontakta oss genom att skicka en skriftlig förfrågan till de kontaktuppgifter som anges i slutet av Integritetspolicyn.

 10. Vilka rättigheter har du?

  10.1 Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

  10.2 Vänligen notera att vi alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

  10.3 Dina rättigheter är följande:

  (a) Rätt till tillgång. Du är berättigad att på begäran få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar och att få kompletterande information avseende vår behandling av dina personuppgifter.

  (b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

  (c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer:

  (i) personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;

  (ii) du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;

  (iii) du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;

  (iv) personuppgifterna har behandlats olagligt; eller

  (v) radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

  (d) Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

  (i) riktigheten av personuppgifterna är under utredning;

  (ii) behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;

  (iii) vi behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

  (iv) du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

  (e) Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör, om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.

  (f) Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har ett tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  (g) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer vi inte fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

  (h) Rätt att återkalla ditt samtycke. Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades.

 11. Klagomål till tillsynsmyndighetenommer

  I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du kan dock alltid lämna in ditt klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.