Personupptspolicy

Senast uppdaterad: 2020-07-17

Mindforce Game Lab AB ansvarar för all behandling av personuppter som du lämnar till oss i samband med nyttjandet av våra tjänster. Då du anförtror oss med personlig information vill vi försäkra dig om vårt åtagande att behandla sådana uppter i enlighet med tillämpliga lagar på området. Vänligen läs igenom följande information noggrant.

Denna Personupptspolicy gäller för Mindforce mobila applikation (‘Appen’) och anknuten webbsida (hädanefter gemensamt kallat ‘Tjänsten’) som ägs av Mindforce Game Lab AB. ‘Du’ eller ‘Dig’ avser varje användare av Tjänsten, inklusive deltagare i något av våra test för att förbättra Tjänsten. Det är ditt frivilliga beslut att förse oss med personuppter och du kan ändå använda vissa av funktionerna i Tjänsten utan att lämna ut några personuppter. Det kan dock begränsa din tillgång till vissa funktioner, verktyg och tjänster som vi tillhandahåller.

Om du har några frågor, synpunkter, begäran eller bekymmer hänförliga till denna Personupptspolicy, tveka inte att kontakta oss. För ytterligare information om hur du kommer i kontakt med oss, se punkt 18.

1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppter (all information som med rimliga medel potentiellt möjliggör identifiering av dig, nedan ‘Personuppter’) är något vi gör för att Tjänsten ska fungera och vara meningsfull för dig som användare. Vi samlar in och behandlar följande Personuppter: När du kommunicerar med oss, exempelvis när du skickar ett mejl samlar vi in all information som du frivilligt väljer att förse oss med.

När du deltar i ett test av vår Tjänst kan vi komma att inhämta din åsikt om våra tjänster i ett fritextfält som kan komma att innehålla Personuppter om du väljer att förse oss med sådan information. När du nyttjar våra tjänster kommer viss icke-personlig teknisk information såsom ditt nyttjande av Tjänsten, vilda tider som appen startas och stängs ner, vilket typ av mobil enhet eller dator du använder (märke och modell), vilken teknisk plattform och webbläsare du använder, vilket språk ditt operativsystem använder, din geo-position, dina nätverks- och plattformsprestanda samt appinstallations-ID att samlas in. Vi kan komma att använda Cookies eller andra liknande spårningstjänster för att samla in dessa data. För ytterligare information om vår användning av dessa spårningstjänster, se punkt 12.

2. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Känsliga personuppter är information angående etnisk bakgrund, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackföreningar, fysisk eller mental hälsa eller sexualliv (hädanefter ‘Känsliga personuppter’). Uppter om din hälsa som du anger i Appen anonymiseras och går inte att använda för identifiering. Om du dock självmant väljer att lämna Känsliga personuppter i ett fritextfält i samband med test av vår Tjänst kommer dessa att komma oss tillhanda.

3. VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTERNA TILL?

Vi kommer att behandla de Personuppter som vi samlar in för följande ändamål.

1. I syfte att kommunicera med dig.
2. För att tillhandahålla Tjänsten och tillse att Tjänsten fungerar som avsett.
3. För att analysera ditt nyttjande av Tjänsten i syfte att förbättra Tjänsten samt utveckla nya produkter och tjänster.
4. För att informera dig om ändringar i Tjänsten eller Användaravtalet.
5. I enlighet med Personupptspolicyn

Vi kommer endast att spara Personuppterna så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla dig Tjänsten, uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, bevaka vår rätt i tvister samt upprätthålla vår policy. Vi kan inte tillhandahålla dig Tjänsten utan att behandla dina Personuppter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi kommer att behandla dina Personuppter med stor omsorg och efter bästa förmåga, Personupptspolicyn samt enligt lagar och regelverk. Vi kommer inte att lämna ut dina Personuppter annat än med ditt samtycke eller i enlighet med denna Personupptspolicy.

4. INFORMATION FRÅN ANNAN

Vi kan komma att komplettera dina Personuppter med uppter som tillförts från annan i syfte att utvärdera och förbättra våra digitala kanaler och Tjänsten.

5. INFORMATION TILL ANNAN

Utöver vad som följer av Personupptspolicyn kommer vi inte att dela dina Personuppter med tredje man förutom under följande omständigheter: (1) när det särskilt har överenskommits mellan oss; (2) när det är nödvändigt för att du ska kunna utöva dina rättigheter; (3) när det krävs enligt lag, domstols- eller myndighetsbeslut; eller (4) om vi anlitar underleverantörer för tjänster hänförliga till våra digitala kanaler eller Tjänsten. Dessa underleverantörer kan komma att hantera Personuppter och kan komma att behöva begränsad tillgång till Personuppter som samlats in genom de digitala kanalerna eller Tjänsten. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppter och endast dela sådan information som rimligen kan begäras för att underleverantörerna ska kunna utföra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer också att kräva att dessa underleverantörer (1) skyddar dina Personuppter i enlighet med Personupptspolicyn och (2) avstår från att använda eller avslöja dina Personuppter för något annat syfte än att tillhandahålla överenskomna produkter och tjänster. Personuppter kommer inte att delas med tredje man i marknadsföringssyfte utan ditt skriftliga samtycke.

6. ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

För det fall vi anlitar underleverantörer utanför EU/EES såsom molntjänster kommer vi att vidta alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som skäligen kan krävas i syfte att tillse att dina Personuppter behandlas säkert och med en tillräcklig grad av skydd.

7. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Dina Personuppter kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för syftet med behandlingen i enlighet med Personupptspolicyn och vi kommer att radera dina Personuppter i enlighet med tillämpliga lagar. Du har också rätt att under särskilda omständigheter begära att vi ska radera dina Personuppter.

8. RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION

Du har rätt att begära kopior av dina Personuppter som vi behandlar (om sådana finns). Vi kan komma att påföra dig en mindre avt för denna tjänst. Du har också rätt att begära att inkorrekt eller ofullständig information kompletteras. Om du vill veta om vi behandlar några Personuppter om dig kan du skicka en skriftlig förfrågan till oss, se punkt 18 (Kontaktuppter).

9. RÄTT ATT BEGRÄNSA OCH/ELLER MOTSÄTTA DIG BEHANDLING

Du har rätt att under vissa förhållanden begära att vi begränsar behandlingen av dina Personuppter. Du har också rätt att under särskilda förhållanden invända mot vår behandling av dina Personuppter.

10. RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du har rätt att under särskilda förhållanden kräva att vi överför dina Personuppter till en annan organisation eller direkt till dig.

11. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER ELLER APPAR

I våra Tjänst kan det förekomma länkar till webbplatser eller appar som tillhandahålls av andra aktörer som vi inte kontrollerar. Denna Personupptspolicy gäller inte för dessa andra webbplatser eller tjänster. Du bör därför granska dessa webbplatser eller tjänster personupptspolicy för information om hur de behandlar Personuppter.

12. SPÅRNINGSTJÄNSTER OCH COOKIES

Vi kan komma att samla in information med hjälp av Cookies, Unity analytics, Amazon analytics, Google analytics och lokal lagring (exempelvis i din webbläsare eller plattform). I den här Personupptspolicyn använder vi termen ‘Cookies’ för all teknik, inklusive data eller text som vi lagrar i din webbläsare eller plattform. En Cookie är en liten textfil som lagras i din dator, telefon eller annan plattform när du besöker hem webbplats. Cookies kan hjälpa oss att känna igen dig nästa gång du besöker vår sida, men de kan också möjliggöra en säkrare och mer pålitlig Tjänst så att dina inställningar kommer att kommas ihåg nästa gång du använder Tjänsten. I syfte att upprätthålla och förbättra Tjänsten använder vi Cookies för analyser av hur våra tjänster efterfrågas, används och fungerar under användning. De flesta webbläsare låter dig välja hur du ska hantera Cookies. Du kan välja att ställa in webbläsaren så att den vägrar att acceptera Cookies, eller ta bort vissa Cookies. Om du väljer att blockera Cookies kan delar av Tjänsten försämras eller försvinna.

13. SÄKERHET

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppter mot obehörig behandling, förändring eller förstörelse. Det finns dock alltid en risk när du delar Personuppter via digitala kanaler då det är omöjligt att helt skydda tekniska system från intrång.

14. PERSONUPPGIFTSINCIDENT

I händelse av en incident som involverar Personuppter såsom intrång eller förlust måste vi dokumentera händelsen och rapportera den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vi kan också komma att behöva informera dig om det exempelvis föreligger en risk för identitetsstöld eller bedrägeri.

15. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Om vi skulle behöva ändra Personupptspolicyn kommer vi att underrätta genom Tjänsten och informera dig om innehållet i de nya villkoren som du accepterar.

16. OGILTIGT VILLKOR

Skulle en behörig domstol finna att någon del av denna Personupptspolicy är ogiltig ska det endast leda till en ändring av det aktuella villkoret. Andra villkor ska fortsätta att gälla oförändrade.

17. DATAINSPEKTIONEN

För ytterligare information om tillämplig lagstiftning, vilket ansvar vi har för behandlingen av Personuppter och vilka rättigheter du har kan du vända dig till https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/data-protection-reform/. Frågor angående behandling av Personuppter etc. kan också ställas direkt till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se eller +46(0)8-6576100.

18. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor, synpunkter, förfrågningar eller problem angående denna Personupptspolicy tveka inte att kontakta oss på

Mindforce Game Lab AB
Org. nr 559132-9346
Storgatan 53
931 30 Skellefteå

info@mindforcegamelab.com

19. SAMTYCKE

Genom att godkänna denna Personupptspolicy samtycker du till att vi behandlar dina Personuppter i enlighet med denna Personupptspolicy. Du godkänner också att vi använder spårningstjänster och Cookies, se punkt 12 . Om du inte godkänner villkoren i Personupptspolicyn ber vi dig att inte nyttja de digitala kanalerna eller Tjänsten. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.