Privacy Policy

Senast uppdaterad: 28 juni, 2021

Mindforce Game Lab AB är ansvarigt för all behandling av personuppter som du
lämnar till oss i samband med nyttjandet av våra tjänster. Då du anförtror oss med
personlig information vill vi försäkra dig om vårt åtagande att behandla sådana
uppter i enlighet med tillämpliga lagar på området. Vänligen läs igenom den
följande informationen noggrant

Denna Personupptspolicy gäller för Mindforce mobila applikation (”Appen”) och
anknuten webbsida (hädanefter gemensamt kallat ”Tjänsten”) som ägs av
MIndforce Game Lab AB. ”Du” eller ”Dig” avser varje användare av Tjänsten,
inklusive deltagare i något av våra test för att förbättra Tjänsten.
Det är ditt frivilliga beslut att förse oss med personuppter och du kan ändå
använda vissa av funktionerna i Tjänsten utan att lämna ut några personuppter.
Det kan dock begränsa din tillgång till vissa funktioner, verktyg och tjänster som vi
tillhandahåller.
Om du har några frågor, synpunkter, begäran eller bekymmer hänförliga till denna
Personupptspolicy, tveka inte att kontakta oss. För ytterligare information om hur
du kommer i kontakt med oss, se punkt 18.

1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Behandling av personuppter (all information som med rimliga medel potentiellt
möjliggör identifiering av dig, nedan ”Personuppter”) är något vi gör för att
Tjänsten ska fungera och vara meningsfull för dig som användare. Vi samlar in och
behandlar följande Personuppter: När du kommunicerar med oss, exempelvis när
du skickar ett e-mail samlar vi in all information som du frivilligt väljer att förse oss
med.

När du deltar i ett test av vår Tjänst kan vi komma att inhämta din åsikt om våra
tjänster i ett fritextfält som kan komma att innehålla Personuppter om du väljer att
förse oss med sådan information.
När du nyttjar våra tjänster kommer viss icke-personlig teknisk information såsom ditt
nyttjande av Tjänsten, vilken teknisk plattform och webbläsare du använder, vilket
språk ditt operativsystem använder, din geo-position, dina nätverks- och
plattformsprestanda samt appinstallations-ID att samlas in. Vi kan komma att
använda Cookies eller andra liknande spårningstjänster för att samla in dessa data.
För ytterligare information om vår användning av dessa spårningstjänster, se punkt
12.

2. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER
Känsliga personuppter är information angående etnisk bakgrund, politiska åsikter,
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackföreningar, fysisk eller mental
hälsa eller sexualliv (hädanefter ”Känsliga personuppter”). I samband med att du
registrerar dig som användare av Appen så tillhandahåller du vissa Känsliga
personuppter. Dessa uppter har endast du som användare tillgång till genom att
du skyddar din användare med ett lösenord som du själv väljer för tillgång i Appen.
När användardata (inbegripet Känsliga personuppter enligt ovan) från dig lagras i
vår databas så kommer dessa uppter att krypteras. Det innebär att ingen annan
än du kommer att ta del av din användardata i läsbart format om inte du samtyckt till
det. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder vid förvaring av krypteringsnyckel
för att säkerställa informationssäkerheten för dina Känsliga personuppter. Vi
analyserar ingen användardata som går att koppla direkt eller indirekt till dig. Vi
använder avidentifierad data när vi analyserar användarnas nyttjande av vår Tjänst.
Sådana analyser sker endast i syfte att förbättra befintliga tjänster och produkter.

3. VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTERNA TILL?
Vi kommer att behandla de Personuppter som vi samlar in för följande ändamål.

1. I syfte att kommunicera med dig.
2. För att tillhandahålla Tjänsten och tillse att Tjänsten fungerar som avsett.
3. För att analysera ditt nyttjande av Tjänsten i syfte att förbättra Tjänsten samt
utveckla nya produkter och tjänster.
4. För att informera dig om ändringar i Tjänsten eller Användaravtalet.
5. I enlighet med Personupptspolicyn

Vi kommer endast att spara Personuppterna så länge som det är nödvändigt för
att tillhandahålla dig Tjänsten, uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, bevaka vår
rätt i tvister samt upprätthålla vår policy. Vi kan inte tillhandahålla dig Tjänsten utan
att behandla dina Personuppter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi
kommer att behandla dina Personuppter med stor omsorg och efter bästa
förmåga, Personupptspolicyn samt enligt lagar och regelverk. Vi kommer inte att
lämna ut dina Personuppter annat än med ditt samtycke eller i enlighet med denna
Personupptspolicy.

4. INFORMATION FRÅN ANNAN
Vi kan komma att komplettera dina Personuppter med uppter som tillförts från
annan i syfte att utvärdera och förbättra våra digitala kanaler och Tjänsten.

5. INFORMATION TILL ANNAN
Utöver vad som följer av Personupptspolicyn kommer vi inte att dela dina
Personuppter med tredje man förutom under följande omständigheter: (1) när det
särskilt har överenskommits mellan oss; (2) när det är nödvändigt för att du ska
kunna utöva dina rättigheter; (3) när det krävs enligt lag, domstols- eller
myndighetsbeslut; eller (4) om vi anlitar underleverantörer för tjänster hänförliga till
våra digitala kanaler eller Tjänsten. Dessa underleverantörer kan komma att hantera
Personuppter och kan komma att behöva begränsad tillgång till Personuppter
som samlats in genom de digitala kanalerna eller Tjänsten. Vi kommer alltid att
sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppter och endast dela sådan

information som rimligen kan begäras för att underleverantörerna ska kunna utföra
sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer också att kräva att dessa
underleverantörer (1) skyddar dina Personuppter i enlighet med
Personupptspolicyn och (2) avstår från att använda eller avslöja dina
Personuppter för något annat syfte än att tillhandahålla överenskomna produkter
och tjänster. Personuppter kommer inte att delas med tredje man i
marknadsföringssyfte utan ditt skriftliga samtycke.

6. ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND
För det fall vi anlitar underleverantörer utanför EU/EES såsom molntjänster kommer
vi att vidta alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som skäligen kan
krävas i syfte att tillse att dina Personuppter behandlas säkert och med en
tillräcklig grad av skydd.

7. RADERING AV PERSONUPPGIFTER
Dina Personuppter kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för
syftet med behandlingen i enlighet med Personupptspolicyn och vi kommer att
radera dina Personuppter i enlighet med tillämpliga lagar. Du har också rätt att
under särskilda omständigheter begära att vi ska radera dina Personuppter.

8. RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION
Du har rätt att begära kopior av dina Personuppter som vi behandlar (om sådana
finns). Vi kan komma att påföra dig en mindre avt för denna tjänst. Du har också
rätt att begära att inkorrekt eller ofullständig information kompletteras. Om du vill
veta om vi behandlar några Personuppter om dig kan du skicka en skriftlig
förfrågan till oss, se punkt 18 (Kontaktuppter).

9. RÄTT ATT BEGRÄNSA OCH/ELLER MOTSÄTTA DIG BEHANDLING
Du har rätt att under vissa förhållanden begära att vi begränsar behandlingen av
dina Personuppter. Du har också rätt att under särskilda förhållanden invända mot
vår behandling av dina Personuppter.

10. RÄTT TILL DATAPORTABILITET
Du har rätt att under särskilda förhållanden kräva att vi överför dina Personuppter
till en annan organisation eller direkt till dig.

11. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER ELLER APPAR
I våra Tjänst kan det förekomma länkar till webbplatser eller appar som tillhandahålls
av andra aktörer som vi inte kontrollerar. Denna Personupptspolicy gäller inte för
dessa andra webbplatser eller tjänster. Du bör därför granska dessa webbplatser
eller tjänster personupptspolicy för information om hur de behandlar
Personuppter.

12. SPÅRNINGSTJÄNSTER OCH COOKIES
Vi kan komma att samla in information med hjälp av Cookies, Unity analytics,
Amazon analytics, Google analytics och lokal lagring (exempelvis i din webbläsare
eller plattform). I den här Personupptspolicyn använder vi termen ”Cookies” för all
teknik, inklusive data eller texts som vi lagrar i din webbläsare eller plattform. En
Cookie är en liten textfil som lagras i din dator, telefon eller annan plattform när du
besöker hem webbplats. Cookies kan hjälpa oss att känna igen dig nästa gång du
besöker vår sida, men de kan också möjliggöra en säkrare och mer pålitlig Tjänst så
att dina inställningar kommer att kommas ihåg nästa gång du använder Tjänsten. I
syfte att upprätthålla och förbättra Tjänsten använder vi Cookies för analyser av hur
våra tjänster efterfrågas, används och fungerar under användning. De flesta

webbläsare låter dig välja hur du ska hantera Cookies. Du kan välja att ställa in
webbläsaren så att den vägrar att acceptera Cookies, eller ta bort vissa Cookies. Om
du väljer att blockera Cookies kan delar av Tjänsten försämras eller försvinna.

13. SÄKERHET
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för
att skydda Personuppter mot obehörig behandling, förändring eller förstörelse. Det
finns dock alltid en risk när du delar Personuppter via digitala kanaler då det är
omöjligt att helt skydda tekniska system från intrång.

14. PERSONUPPGIFTSINCIDENT
I händelse av en incident som involverar Personuppter såsom intrång eller förlust
måste vi dokumentera händelsen och rapportera den till Datainspektionen inom 72
timmar. Vi kan också komma att behöva informera dig om det exempelvis föreligger
en risk för identitetsstöld eller bedrägeri.

15. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN
Om vi skulle behöva ändra Personupptspolicyn kommer vi att underrätta genom
Tjänsten och informera dig om innehållet i de nya villkoren som du accepterar.

16. OGILTIGT VILLKOR
Skulle en behörig domstol finna att någon del av denna Personupptspolicy är
ogiltig ska det endast leda till en ändring av det aktuella villkoret. Andra villkor ska
fortsätta att gälla oförändrade.

17. DATAINSPEKTIONEN
För ytterligare information om tillämplig lagstiftning, vilket ansvar vi har för
behandlingen av Personuppter och vilka rättigheter du har kan du vända dig till
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/. Frågor angående behandling
av Personuppter etc. kan också ställas direkt till Datainspektionen på
datainspektionen@datainspektionen.se eller +46 (0)8-657 61 00.

18. KONTAKTUPPGIFTER
Om du har några frågor, synpunkter, förfrågningar eller problem angående denna
Personupptspolicy tveka inte att kontakta oss på Mindforce Game Lab AB, org. nr
559132-9346, Laboratorgränd 7, 931 62 Skellefteå, info@mindforcegamelab.com

19. SAMTYCKE
Genom att godkänna denna Personupptspolicy samtycker du till att vi behandlar
dina Personuppter i enlighet med denna Personupptspolicy. Du godkänner
också att vi använder spårningstjänster och Cookies, se punkt 12. Om du inte
godkänner villkoren i Personupptspolicyn ber vi dig att inte nyttja de digitala
kanalerna eller Tjänsten. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.