Integritetspolicy
Mindforce Game Lab Webbplats

–> Privacy Policy Website in English
–> Datenschutzrichtlinie Webseite in deutscher Sprache
–> Politique de confidentialité du site web en Français

Senast uppdaterad: 7 November, 2022

 1. Inledning

  1.1 Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur Mindforce Game Lab AB, org. nr 559132-9346, (”Mindforce”, ”vi”, ”vår” och ”oss”) behandlar dina personuppgifter när du besöker och interagerar med oss på vår webbplats https://mindforcegamelab.com/, (”Webbplatsen”), eller interagerar med oss personligen (såsom via telefon eller email) eller för affärsändamål.

  1.2 Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. För att känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig att läsa igenom Integritetspolicyn, som kan komma att uppdateras från tid till annan. Du kan alltid hitta den senaste versionen av Integritetspolicyn på webbsidan https://mindforcegamelab.com/.

 2. Identitet och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

  2.1 Mindforce är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för denna Integritetspolicy och därmed ansvarig för behandlingen av sådana personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och förordningar.

  2.2 Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Mindforce genom att skicka ett mail till info@mindforcegamelab.com eller via post på:

  Mindforce Game Lab AB
  Laboratorgränd 7
  931 62 Skellefteå, Sverige

 3. Integritetspolicyns omfattning
  3.1 Integritetspolicyn omfattar Mindforce’s behandling av personuppgifter avseende besökare på Webbplatsen. Integritetspolicyn omfattar även sådan behandling som utförs när du som kund, leverantör eller representant för kund eller leverantör, köper våra tjänster eller tillhandahåller tjänster till oss.

  3.2 Om du är en användare av vår mobilspelapplikation Fig: A Playtient Journey (härefter refererad till som ”Fig”), se ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter här [https://mindforcegamelab.com/privacy-policy-sv/]

  3.3 Integritetspolicyn innehåller bland annat information om de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter när du besöker och interagerar med oss på vår Webbplats eller personligen, vem vi delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

  3.4 För mer information om hur vi hanterar cookies, vänligen läs vår cookiepolicy [https://mindforcegamelab.com/cookiepolicy-sv/].

 4. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifterna?

  4.1 Generellt om vår personuppgiftsbehandling

  4.1.1 Vilka personuppgifter som Mindforce behandlar beror på hur du interagerar med Mindforce. Vi behandlar dina personuppgifter på det vis och för de ändamål som redogörs för i tabellerna nedan under denna Punkt 4, och vi är ansvariga såsom personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i respektive tabell.

  4.1.2 För varje ändamål måste vi basera vår behandling på en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den specifika behandlingen, (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart, eller (iii) att vi har ett berättigat intresse (baserat på en intresseavvägning) till den specifika behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. I tabellerna nedan framgår den rättsliga grund som vi baserar vår behandling på, för respektive ändamål samt under hur lång tid vi kommer att behålla dina personuppgifter.

  4.2 Analys av Webbplatstrafik

  Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att samla underlag för att underhålla och förbättra funktionaliteten, innehållet och säkerheten på vår Webbplats.

  Insamling av information genom användning av cookies eller annan liknande teknik görs på grundval av ditt samtycke, utom där sådan användning är strikt nödvändig för de grundläggande funktionerna på vår Webbplats. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy [https://mindforcegamelab.com/cookiepolicy-sv/].

  Lagringsperiod: Vi behandlar och behåller information om hur besökare interagerar med vår Webbplats under en period av maximalt sex (6) månader. I de flesta fall kommer de insamlade uppgifterna att omvandlas till aggregerad data (därmed anonymiserad) i ett tidigare skede, i samband med att vi skapar statistik.

  4.3 Kommunicera med oss via Webbplatsen

  Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att kunna kommunicera med dig och svara på de meddelanden du skickar till oss när du kontaktar oss via våra olika kontaktvägar på vår Webbplats.

  Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan så länge din förfrågan fortfarande är obesvarad eller så länge vår kommunikation pågår, men som längst sex (6) månader efter att senaste kommunikationen upphört.

  4.4 Initiera affärsrelationer

  Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att skapa en affärsrelation med dig eller det företag du representerar.

  Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter under en period om sex (6) månader efter det att uppgifterna samlades in. Om en affärsrelation etableras mellan Mindforce och dig eller det företag du representerar under nämnda tidsperiod, behandlas dina personuppgifter dock fortsättningsvis i enlighet med de ändamål som anges nedan.

  4.5 Bibehålla affärsrelationer

  Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att bibehålla och utveckla vår affärsrelation med dig eller det företag du representerar.

  Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge vi har en affärsmässig relation till dig eller det företag du representerar, dock som längst i tre (3) år från det att vi senast varit i kontakt med varandra i anledning av vår affärsmässiga relation.

  Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ändamål, t.ex. om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer också behöva spara uppgifter under längre tid för att uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis gällande bokföring enligt bokföringslagen.

  4.6 Ingå och fullgöra avtal

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig eller det företag du representerar. Om du agerar för annans räkning, t.ex. i egenskap av representant för en kund, partner eller leverantör till oss sker vår behandling med stöd av berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att kunna ingå respektive fullgöra avtalet med det företag du representerar.

  Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge avtalet är gällande och som längst tre (3) år därefter.

  Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ändamål, t.ex. om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer också behöva spara uppgifter under längre tid för att uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis gällande bokföring enligt bokföringslagen.

  4.7 Marknadsföring av Mindforce’s verksamhet

  Rättslig grund: Vi genomför bara marknadsföringsutskick via e-post till dig om du registrerat dig för att sådana utskick och då samtyckt till att ta emot dem.

  Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter för att genomföra marknadsföringsutskick via e-post till dig så länge du inte avregistrerat dig (återkallar ditt samtycke) från att motta fortsatta utskick. Sådan avregistrering kan du göra när som helst genom att använda dig av länken för avregistrering som finns med i våra utskick.

  4.8 Urval och rekrytering

  Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att kunna utvärdera dina meriter och personliga egenskaper i samband med beslut om rekrytering samt för fullgörande av rättslig förpliktelse att dokumentera uppgift om utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter för de personer som anställs för att uppfylla lagkraven i 2 kap. 4 § i diskrimineringslagen (2008:567).

  Lagringsperiod: Till dess rekryteringsprocessen avslutats och 2 år därefter.

  4.9 Fullgöra rättsliga förpliktelser samt tillvaratagande av rättsliga anspråk

  4.9.1 Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt t.ex. lag eller annan författning som vi omfattas av eller domstols- eller myndighetsbeslut som kräver att vi behandlar uppgifter om dig.

  4.9.2 Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att du eller det företag du representerar, vi själva eller berörd tredje part ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, exempelvis vid förestående eller pågående tvist.

 5. Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

  Vi behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig, från det företag du representerar, samt personuppgifter som inhämtas via cookies.

 6. Vad händer om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter?

  Du behöver inte lämna de personuppgifter som vi har frågat om. Om du väljer att inte göra det kommer vi i många fall inte att kunna förse dig med våra produkter eller tjänster eller svara på förfrågningar du kan ha. Det är också möjligt att funktionaliteten på vår Webbplats begränsas och inte fungerar som du förväntar dig att den ska göra.

 7. Med vem delar vi dina personuppgifter?

  Åtkomst till dina personuppgifter är begränsad till personer som behöver åtkomst för de ändamål som beskrivs under Punkt 4 ovan. För att fullgöra ändamålen som är angivna under Punkt 4 ovan, kommer vi att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

  (a) Leverantörer. Vi använder oss av tredjepartsleverantörer för att hantera delar av vår verksamhet, till exempel för att lagra personuppgifter. Vi kan komma att dela personuppgifter med dessa leverantörer i samband med att de utför tjänster på uppdrag av oss. När vi använder oss av leverantörer enligt denna punkt upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med Integritetspolicyn; och

  (b) Affärspartners. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter som vi samarbetar med för att tillhandahålla och leverera produkter, lösningar eller tjänster och/eller tredje parter med vilka vi avser att utveckla och leverera nya eller förbättrade produkter, lösningar eller tjänster.

  (c) Myndigheter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till myndigheter (såsom Läkemedelsverket eller Skatteverket) när det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut.

 8. Skydd av personuppgifter hos Mindforce

  Vi använder administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, med hänsyn till karaktären på personuppgifterna och behandlingen, och de hot som behandlingen utgör. Vi arbetar ständigt med att förbättra dessa skyddsåtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra.

 9. Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

  Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen (”EU”)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Om EU-kommissionen inte har beslutat att ett land som dina personuppgifter överförs till har en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter kommer vi att tillhandahålla en beskrivning av vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller vilken rättslig grund vi baserar överföringen på för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning. För information om huruvida vi överfört dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, vilka länder vi överfört dina personuppgifter till samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen, vänligen kontakta oss genom att skicka en skriftlig förfrågan till de kontaktuppgifter som anges i slutet av Integritetspolicyn.

 10. Vilka rättigheter har du?

  10.1 Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

  10.2 Vänligen notera att vi alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

  10.3 Dina rättigheter är följande:

  (a) Rätt till tillgång. Du är berättigad att på begäran få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar och att få kompletterande information avseende vår behandling av dina personuppgifter.

  (b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

  (c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer:

  (i) personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;

  (ii) du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;

  (iii) du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;

  (iv) personuppgifterna har behandlats olagligt; eller

  (v) radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

  (d) Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

  (i) riktigheten av personuppgifterna är under utredning;

  (ii) behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;

  (iii) vi behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

  (iv) du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

  (e) Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör, om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.

  (f) Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har ett tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  (g) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer vi inte fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

  (h) Rätt att återkalla ditt samtycke. Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades.

 11. Klagomål till tillsynsmyndighetenommer

  I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du kan dock alltid lämna in ditt klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.