Användarvillkor
–> Terms and conditions in English
–> Allgemeine Geschäftsbedingungen in deutscher Sprache
–> Termes et Conditions en Français

Senast uppdaterad: 7 November, 2022

 1. Välkommen till Fig: A Playtient Journey

  1.1 Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller för dig (”Du”, ”Dig”, ”Din”, ”Ditt”) som använder Mindforce Game Lab AB:s (org. nr 559132-9346) (”Mindforce”) mobila spelapplikation Fig: A Palytient Journey (”Appen”) och därtill anknutna webbplats (gemensamt kallat för ”Tjänsten”).

  1.2 Du får tillgång till Tjänsten genom att registrera ett Användarkonto (definierat nedan) hos Mindforce och därefter ladda ned samt installera Appen på Din mobila enhet. Du har därefter rätt att använda Appen och Tjänsten i enlighet med vad som anges i Villkoren.

  1.3 Läs Villkoren noggrant eftersom de innehåller viktig information om Dina rättigheter och skyldigheter vid Din användning av Tjänsten.

 2. Testperioden
  För tillfället gäller en Testperiod, under vilken Tjänsten testas och utvärderas. Din användning av Tjänsten är kostnadsfri under Testperioden.

  2.1 För närvarande gäller en testperiod avseende Tjänsten, under vilken Tjänsten testas och utvärderas av användare (”Testperioden”).

  2.2 Oberoende av vad som anges i Villkoren är det kostnadsfritt att använda Tjänsten under Testperioden. När Testperioden är slut kommer samtliga villkor om pris och betalning att gälla såsom de anges häri samt på vår webbsida. För undvikande av tvivel så gäller inte de delar av punkt 5.1, 5.2, 8.4, 9.1, 11.3 och 11.6 som uteslutande avser Din (eller den som betalar i Ditt ställe) betalning av Tjänsten, under Testperioden. Dock gäller alltså fortfarande punkt 11.5 i Villkoren.

  2.3 Oberoende av vad som anges i punkt 11.1 och 11.4, gäller Villkoren för Dig som testar Tjänsten under Testperioden, från den tidpunkt Du skapat ett Användarkonto, till och med den dag då din tidsbegränsade användarlicens upphör att gälla (vilket specificeras närmare då Du aktiverar Ditt Användarkonto), varefter Testperioden och Villkoren upphör automatiskt utan föregående uppsägning. Mindforce har dock rätt att när som helst avbryta Testperioden i förtid, och, Mindforce kommer då att meddela dig om detta skriftligen 5 dagar i förväg.

 3. Vad är Tjänsten för något?
  Tjänsten är till för att genom spel förbättra Din hälsa.

  Tjänsten är utformad som ett verktyg för att stödja Din efterlevnad av medicinering genom spel, påminnelser om att Du ska ta Din medicin och spårning av Dina aktiviteter – allt som syftar till att förbättra Ditt hälsoresultat.

 4. Registrering av konto
  För att kunna använda Tjänsten behöver Du skaffa Dig ett Användarkonto.

  4.1 För att kunna använda Tjänsten måste Du registrera ett användarkonto (”Användarkonto”) på Mindforce webbplats (https://playtient.mindforcegamelab.com). Du måste vara över 18 år för att kunna registrera ett Användarkonto. Du får inte använda någon falsk identitetsinformation för att registrera ett Användarkonto. Användarkontot är personligt och detta får inte överlåtas till någon annan.

  4.2 Du är ansvarig för Ditt Användarkonto samt det lösenord som Du använder för att logga in på Ditt Användarkonto. Du är också ansvarig för all användning av, och alla handlingar som sker genom, Ditt Användarkonto. Du ska omedelbart meddela Mindforce om Du vet om eller misstänker att någon annan än Du obehörigen använder Ditt Användarkonto.

  4.3 Användarkontot förblir aktivt fram tills den dag då (i) Du tar bort Ditt Användarkonto, (ii) Mindforce förbjuder Dig att använda Appen och Tjänsten eftersom Du brutit mot Villkoren, (iii) Användarkontot inte har använts under en sammanhängande period om 2 år, eller (iv) Appen eller Tjänsten stängs ner av Mindforce.

 5. Pris och betalning
  Information om pris och betalning.

  5.1 Pris för att använda Tjänsten anges på Mindforce webbplats (https://mindforcegamelab.com/). Priset anges i svenska kronor och inkluderar moms.

  5.2 Betalning görs enligt anvisningar på Mindforce webbplats (https://mindforcegamelab.com/). Du har endast rätt att använda Tjänsten om Du eller den som betalar i Ditt ställe har gjort full betalning i tid. Om full betalning inte sker i rätt tid har Mindforce rätt att omedelbart förhindra Din användning av Tjänsten, samt avsluta Ditt Användarkonto.

  5.3 Mindforce förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser för Tjänsten, inklusive villkor om pris och betalning. Om det sker någon prishöjning kommer Mindforce att meddela Dig om detta 60 dagar innan prishöjningen sker.

 6. Ingen medicinsk rådgivning
  Mindforce tillhandahåller ingen medicinsk rådgivning.

  För undvikande av tvivel tillhandahåller Tjänsten spel, påminnelser om medicinering och spårning av aktiviteter som syftar till att förbättra Ditt hälsoresultat. Tjänsten innehåller inte någon form av medicinsk rådgivning. Om Du är i behov av medicinsk rådgivning måste Du inhämta den från någon som tillhandahåller sådan.

 7. Förbjuden användning av Tjänsten
  Du får inte använda Tjänsten på något olagligt vis.

  Du får inte använda Ditt Användarkonto, Appen, Tjänsten eller Content däri (definierat nedan) på något olagligt vis eller något vis som medför intrång i någons Immateriella Rättigheter (definierat nedan). Du får dessutom inte:

  (a) använda Tjänsten om Du är under 18 år, utan Din målsmans godkännande;

  (b) kopiera, publicera, överlåta, distribuera, sälja, licensiera, underlicensiera eller hyra ut Tjänsten (helt eller delvis) till någon annan;

  (c) använda Tjänsten i något kommersiellt syfte eller för någon kommersiell eller icke-kommersiell allmän uppvisning;

  (d) modifiera eller skapa derivata alster baserat på Tjänsten, eller i övrigt använda Tjänsten för att skapa en liknande och konkurrerande produkt;

  (e) använda Tjänsten för att tillhandahålla servicebyrå-, tidsdelnings-, eller andra webb- och/eller serverhotelltjänster till tredje part;

  (f) ta bort, modifiera, otydliggöra eller dölja någon upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan proprietär information som finns i Tjänsten;

  (g) direkt eller indirekt dekompilera, dekonsturera, bakåtkompilera, reverse engineer eller på annat sätt försöka erhålla eller härleda källkoden, objektkoden eller underliggande struktur, idéer, kunskap och algoritmer för Tjänsten, förutom och endast i den utsträckning sådan aktivitet är uttryckligen tillåten enligt tillämplig lag;

  (h) genom Tjänsten ladda upp, avsända, överföra, reproducera eller distribuera information, programvara eller annat material som skyddas av Immateriella Rättigheter, dataskydd eller annan integritetsrätt, utan att först erhålla tillstånd från innehavaren av sådana rättigheter; eller

  (i) genom Tjänsten ladda upp, avsända, överföra, reproducera, bearbeta eller på annat vis behandla virus, maskar, skadlig kod av något slag eller annat olagligt eller skadligt material.

 8. Mindforce rätt att begränsa Din användning av Tjänsten
  Mindforce har rätt att begränsa Din användning av och tillgång till Tjänsten om Du inte följer Villkoren.

  8.1 Mindforce strävar alltid efter att erbjuda Dig bästa möjliga tillgänglighet till Tjänsten, med minimala störningar. Om Du inte följer Dina skyldigheter under Villkoren har Mindforce dock rätt att omedelbart begränsa (och helt avbryta) Din tillgång till Tjänsten.

  8.2 Om Mindforce tillhandahållande av Tjänsten medför någon som helst risk för skada för Mindforce eller någon annan användare av Tjänsten, eller risk för brott mot någon lag, har Mindforce rätt att vidta de åtgärder som Mindforce anser är lämpliga och nödvändiga, med hänsyn till de omständigheter som föreligger (såsom, utan begränsning, avbryta eller begränsa Din eller andra användares tillgång till Tjänsten, eller ta bort innehåll från Tjänsten).

  8.3 I tillägg till ovan ska Mindforce alltid ha rätt att när som helst utföra sådana åtgärder som är nödvändiga med anledning av tekniska skäl, driftskäl, säkerhetsskäl och underhåll, och, sådana åtgärder kan komma att begränsa Din tillgång till Tjänsten. Mindforce ska alltid sträva efter att utföra sådana åtgärder så snabbt som möjligt med så få störningar för Dig som möjligt.

  8.4 Om Mindforce på något sätt begränsar Din tillgång till eller användning av Tjänsten ska Mindforce alltid meddela Dig så snart det är möjligt. Du eller den som betalar i Ditt ställe kommer inte ha rätt till någon ersättning eller återbäring av gjord betalning om Mindforce begränsar Din tillgång till eller användning av Tjänsten, och sådan begränsad tillgång eller användning ska inte anses utgöra något fel i Tjänsten.

  8.5 I tillägg till vad som anges ovan har Mindforce rätt att när som helst ändra innehållet i eller omfattningen av Tjänsten (exempelvis ta bort eller addera spel), samt därutöver tillfälligt eller permanent stänga ned Tjänsten.

 9. Immateriella rättigheter
  Du får en licens till att använda Appen, Tjänsten och Content däri under den tid Du har ett aktivt Användarkonto. Mindforce kan komma att använda den Användardata som genereras i Appen och Tjänsten.

  9.1 Genom att Du registrerar ett Användarkonto hos Mindforce får Du en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Appen och Tjänsten, samt allt innehåll i Appen och Tjänsten, såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, ljudfiler och mjukvara (”Content”), i enlighet med de begränsningar som anges i Villkoren, för den tid Du eller den som betalar i Ditt ställe har erlagt full betalning för Tjänsten. Denna rättighet upphör omedelbart från den tidpunkt som Du inte längre har ett Användarkonto hos Mindforce och/eller från den tid som Du eller den som betalar i Ditt ställe inte gjort en fullgod betalning i rätt tid.

  9.2 Mindforce eller Mindforce licensgivare äger alla Immateriella Rättigheter och övriga rättigheter i eller till Appen, Tjänsten och Content däri. Utöver Din rätt att använda Appen, Tjänsten och Content enligt Villkoren erhåller Du inga rättigheter i eller till Appen, Tjänsten och Content däri. Ingenting i Villkoren ska tolkas som att några Immateriella Rättigheter helt eller delvis överlåts till Dig. Begreppet ”Immateriella Rättigheter” betyder alla immateriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, patent, know-how, mönster- och produktdesign, verktygsmodeller, varumärken, servicemärken, upphovsrätter (inklusive rättigheter i programvaran), källkoder och andra rättigheter i programvara, data- och datoralgoritmer, databasrättigheter, konfidentiell information, affärshemligheter, ansökningar om beviljande av ovannämnda rättigheter och rätten att göra ansökningar för registrering av sådana rättigheter, förlängningar och förnyelser därav och alla rättigheter av liknande karaktär, vart som helst i världen, och alla rättigheter enligt licenser och samtycke i förhållande till sådana rättigheter och andra immateriella eller industriella rättigheter.

  9.3 I samband med Din användning av Tjänsten kommer information, grafik och övrig data genereras eller på annat sätt uppstå, och, därutöver kan Du då och då lämna feedback till Mindforce avseende Tjänsten samt komma att ladda upp information och material i, till eller genom Tjänsten (”Användardata”). Du äger Din Användardata, men Du ger Mindforce härmed en icke-exklusiv, överlåtbar, evig, gratis och världsomspännande rätt att använda, kopiera, avslöja, licensiera, distribuera och utnyttja sådan Användardata på vilket sätt och för vilka syften som helst (inklusive, men utan begränsning, till att utveckla och utvärdera Appen och Tjänsten).

 10. Personuppgiftsbehandling
  Mindforce behandlar Dina personuppgifter i enlighet med Mindforce personuppgiftspolicy.

  För att Mindforce ska kunna tillhandahålla Tjänsten till Dig behöver Mindforce samla in och behandla personuppgifter om Dig. Mindforce är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i Tjänsten. Mer information om hur Mindforce behandlar dessa personuppgifter finns att läsa i Mindforce personuppgiftspolicy som är tillgänglig på Integritetspolicy.

 11. Villkorens giltighetstid och uppsägning av Villkoren
  Du har rätt att när som helst säga upp Tjänsten och Ditt Användarkonto med 30 dagars uppsägningstid.

  11.1 Villkoren börjar att gälla från den tidpunkt Du skapat ett Användarkonto och fram till dess att uppsägning av Villkoren och Tjänsten har skett.

  11.2 Både Mindforce och Du har rätt att när som helst säga upp Villkoren och Tjänsten med 30 dagars uppsägningstid.

  11.3 Mindforce har även rätt att omedelbart säga upp Villkoren och Tjänsten om Du bryter mot Villkoren eller om Du eller den som betalar i Ditt ställe inte betalar i rätt tid.

  11.4 Uppsägning av Dig görs genom att Du kontaktar Mindforce via mail på support@mindforcegamelab.com. Uppsägning av Mindforce görs genom ett skriftligt meddelande till Dig i Appen och/eller Tjänsten, eller via e-post.

  11.5 När Villkoren och Tjänsten blivit avslutad upphör alla Dina rättigheter under Villkoren och Du får då inte längre använda Appen, Tjänsten eller Content däri. När Villkoren och Tjänsten upphör, oavsett anledning därtill, ska dock följande bestämmelser vara fortsatt bindande för Dig och Mindforce: Punkt 6, 8, 9, 13 och 15.

  11.6 Om uppsägning görs av Dig kommer Mindforce att återbetala Dig, eller den som betalar i Ditt ställe, alla förbetalda kostnader som relaterar till tiden efter det att Villkoren och Tjänsten sagts upp. Om uppsägning sker av Mindforce på grund av att Du har brutit mot Villkoren eller på grund av att du eller den som betalar i Ditt ställe inte betalat i rätt tid kommer, Du (eller den som betalar i Ditt ställe) inte erhålla någon sådan återbetalning enligt det förgående. Uppsägning av Villkoren och Tjänsten kommer inte, i någon mån, befria Dig eller den som betalar i Ditt ställe från relevanta skyldigheter att betala sådana kostnader som ska betalas till Mindforce för perioden före uppsägning skett.

 12. Meddelanden och kontaktuppgifter
  Meddelanden och kommunikation till Dig skickas genom Appen och/eller Tjänsten, eller via e-post.

  12.1 Mindforce kommer att sända meddelanden och kommunikation till Dig genom Appen och/eller Tjänsten eller via e-post. Det är Din skyldighet att använda Tjänsten för att kunna ta del av Mindforce meddelanden.

  12.2 Om någon av Dina kontaktuppgifter ändras (såsom Ditt namn, adress, e-post och telefonnummer) måste Du meddela Mindforce om detta omgående.

  12.3 Meddelanden som Mindforce sänder till Dig ska anses ha kommit fram efter sju dagar om det blev skickat via e-post. Meddelanden som Mindforce sänder via Appen och Tjänsten ska anses ha kommit fram till Dig omedelbart vid Mindforce avsändande.

 13. Ändring av dessa villkor
  Villkoren kan komma att uppdateras i framtiden.

  Mindforce förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till Villkoren. Väsentliga ändringar som Mindforce gör träder ikraft så fort Du får ett meddelande om dessa och Du accepterar dessa ändringar. Om Du inte vill bli bunden av de nya Villkoren har Du inte längre rätt att använda Appen och Tjänsten. Du måste då sluta att använda Appen och Tjänsten. Om Du använder Appen eller Tjänsten efter det att de nya Villkoren börjat gälla, så samtycker Du till att bli bunden av de nya Villkoren.

 14. Ansvarsbegränsning
  Du använder Tjänsten på egen risk.

  14.1 Tjänsten tillhandahålls ”som den är” och ”såsom tillgänglig”, och Du är införstådd med att Tjänsten är begränsad till de funktioner och egenskaper som förekommer vid det tillfälle då Du använder Tjänsten. Mindforce lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) av något slag eller andra åtaganden avseende lämplighet, kvalitet, tillgänglighet, tillförlitlighet, ändamålsenlighet eller intrång i tredje mans immateriella rättigheter, i relation till Tjänsten. Du använder Tjänsten på egen risk.

  14.2 Du är själv fullt ansvarig för att inneha den utrustning och programvara som krävs för användning av Tjänsten. Mindforce ansvarar aldrig för internetavgifter eller avgifter för datatrafik som kan tillkomma vid användningen av Tjänsten.

  14.3 Du är ensamt ansvarig för all Användardata, och Du ska hålla oss skadeslösa för samtliga skador, förluster och utgifter som orsakas oss om Du bryter mot Villkoren.

  14.4 I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning ansvarar Mindforce (liksom Mindforce dotterbolag, samarbetspartners, licensgivare, leverantörer, tjänsteleverantörer och anställda) inte på något sätt för någon skada, förlust eller anspråk (direkt eller indirekt) som uppstår i samband med Din användning av Appen, Tjänsten, Content däri eller Ditt Användarkonto, eller i övrigt i samband med Villkoren. Detta gäller oavsett hur skadan eller förlusten orsakats (inklusive skada eller förlust orsakad av oaktsamhet).

  14.5 Om Mindforce fullgörande av något åtagande enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av någon omständighet som Mindforce inte kunnat råda över och som Mindforce inte skäligen kan förväntas ha räknat med, och vars följder Mindforce inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

 15. Övriga villkor
  Mindforce har rätt att be om hjälp från andra leverantörer för att tillhandahålla Tjänsten till Dig.

  15.1 Mindforce har när som helst rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter under Villkoren. Mindforce har även rätt att när som helst (helt eller delvis) överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till en tredje part, utan Ditt förgående samtycke. Mindforce kommer att meddela Dig om någon sådan överlåtelse sker.

  15.2 Om någon kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i Villkoren är ogiltig eller icke-verkställbar, ska denna bestämmelse och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

 16. Lagval och tvistlösning
  Villkoren ska tillämpas enligt svensk rätt. Har Du något problem eller klagomål avseende Tjänsten är Du välkommen att kontakta Mindforce, eller begära en alternativ tvistlösning genom EU:s ODR-plattform.

  16.1 Villkoren (inklusive denna punkt) ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt (dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion).

  16.2 Om Du har några frågor, synpunkter, förfrågningar, klagomål eller problem i relation till Tjänsten, Appen eller Villkoren är Du välkommen att kontakta Mindforce via info@mindforcegamelab.com eller på Mindforce Game Lab AB, Laboratorgränd 7, 931 62 Skellefteå.

  16.3 Har Du något klagomål eller problem med Tjänsten och inte har kunnat lösa klagomålet eller problemet (eller tvisten om problemet) med Mindforce, kan Du skicka Ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen). ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU en möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på varor som köpts online. Genom att använda ODR-plattformen kan Du som konsument hitta ett organ för tvistlösning för Dina klagomål. ODR-plattformen hittar Du här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV.