Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2020-07-17

Mindforce Game Lab AB (nedan Mindforce Game Lab AB eller ‘vi’) tillhandahåller vår mobila applikation (‘Appen’) och anknuten webbsida (hädanefter gemensamt kallat ‘Tjänsten’) på följande villkor (‘Avtalet’). Genom att du som användare (‘Du’) registrerar ett användarkonto och börjar nyttja Tjänsten samtycker Du till att bli bunden av villkoren i detta Avtal.

TJÄNSTEN

Tjänsten är utformad för att stödja efterlevnad av medicinering för patienter genom påminnelser om medicinering och spårning av aktiviteter som syftar till att förbättra hälsoresultat.

När du använder Appen ställer du in påminnelser och du har möjlighet att spela spelet. Du kan välja att dela information till externa parter via Appen. Appen följer din mobila enhet och är avsedd att användas i den dagliga miljön. Appen används på din begäran och distribueras via definierade digitala plattformar. Ytterligare användarinstruktioner följer i användarmanualen.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDANDET

Såvida vi inte har godkänt att Du distribuerar mjukvaran får Du inte distribuera eller kopiera Tjänsten eller överföra Tjänsten från en enhet till en annan. Du bekräftar därmed att Du inte:

– använder Tjänsten om Du är under 18 år. Om Du är under 18 år krävs målsmans godkännande;
– hyr ut, säljer, leasar, vidareupplåter, licensierar, överlåter, distribuerar eller på annat sätt överför Appen eller rätten att ladda ned eller använda Appen;
– dekompilerar, dekonstruerar eller försöker härleda eller återskapa källkoden för Tjänsten
– använder Tjänsten i kommersiellt syfte eller för kommersiell eller icke-kommersiell allmän uppvisning

Vid överträdelse av dessa begränsningar kommer nyttjanderätten till Tjänsten omedelbart att upphöra och Du kan komma att bli föremål för vidare rättsliga åtgärder.

COPYRIGHT

Du bekräftar att Du inte har några immateriella rättigheter till Tjänsten. Du ska inte förändra eller ta bort några varumärken eller motsvarande kännetecken eller rättigheter för Mindforce Game Lab AB eller något annat material från Tjänsten.

VARNING

Tjänsten tillhandahåller påminnelser om medicinering och spårning av aktiviteter som syftar till att förbättra hälsoresultat. Tjänsten tillhandahåller inte någon form av medicinsk rådgivning. Om Du är i behov av medicinsk rådgivning måste Du inhämta den från någon som tillhandahåller sådan. Du använder och förlitar dig på Tjänsten på egen risk. Du samtycker till att Mindforce Game Lab AB inte kommer att åläggas några skyldigheter gentemot dig på grund av din användning av Tjänsten. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska Mindforce Game Lab AB och eventuella dotterbolag, samarbetspartners, direktörer, tjänstemän, konsulter, licensgivare, leverantörer, tjänsteleverantörer och anställda inte vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt , tillfällig, straffrättslig eller följdskada av något slag, inklusive, utan begränsning, utebliven vinst, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är avtalsrättsliga, avser skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller för något annat krav relaterat på något sätt till din användning av tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, några fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som har uppstått till följd av användning av Tjänsten, överförd eller på annat sätt gjort tillgänglig via Tjänsten. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och som tillgänglig för ditt bruk.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte att Tjänstens funktioner kommer att möta dina krav eller att den kommer att vara fri från fel.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Mindforce Game Lab AB behandling av personuppgifter redogörs för i vår Personuppgiftspolicy. Vi uppmanar dig att läsa igenom den noggrant.

ÄNDRINGAR I DETTA AVTAL

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta Avtal. Varje gång Du använder vår tjänst samtycker Du till att bli bunden av de då gällande villkoren i detta Avtal. Uppkommer behov att ändra avtalet kommer vi att meddela dig vid användning avtjänsten samt informera dig om innehållet i de nya villkoren som du samtycker till.

Om någon del av detta Avtal inte kan tillämpas påverkar detta inte övriga delar av Avtalet. Avtalet är fortfarande gällande, även om vi inte tillämpar någon särskild delav detta Avtal.

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar eller uppdateringar av Tjänsten. Vi förbehåller oss också rätten att tillfälligt eller permanent stänga ned Tjänsten.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal.

KONTAKTUPPGIFTER

Om Du har några frågor, synpunkter, förfrågningar eller problem angående denna Personuppgiftspolicy tveka inte att kontakta oss på

Mindforce Game Lab AB
Laboratorgränd 7
931 62 Skellefteå

info@mindforcegamelab.com